Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Polska Szkoła Sobotnia im. Gen. Wł. Andersa w Bristolu

Integrative Saturday School Limited by Guarantee jest organizacją non-for profit. Organizacja prowadzi Polską Szkołę Sobotnią im. Gen. Wł. Andersa w Bristolu. Polska Szkoła Sobotnia aktywnie działa wśród kilkutysięcznej (ponad 5 tys. Polaków według danych Office of National Statistics) Polonii w Bristolu oraz okolicach. Do szkoły uczęszcza 332 dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Polska Szkoła Sobotnia jest szkołą zarejestrowaną w OFSTED w rejestrze wolontaryjnym, ale wprowadzone w szkole zasady oraz procedury są bardzo podobne do jednostek prowadzących działalność edukacyjną w systemie tygodniowym. Przedmiotem działalności Szkoły jest całokształt działań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych oraz organizacyjnych zmierzających do zapewnienia rozwoju języka polskiego, kultury i tradycji polskiej. Od września 2015 szkoła rozpoczęła współpracę z Internetowymi Szkołami Libratus. Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny pomagający dzieciom Polaków przebywających za granicą w utrzymywaniu kontaktu z Ojczyzną. Misją szkól Libratus jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do nauki według polskiego systemu oświaty przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i internetu. Zajęcia w Szkole odbywają się w soboty od godziny 9.00 do godziny 12.30. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Polska Macierz Szkolna z siedzibą w Londynie przy 238 – 246 King Street, W6 0RF. Szkoła funkcjonuje od 2007 roku. Cele działalności szkoły to: - nauczanie języka polskiego, historii oraz geografii Polski, - przekazywanie tradycji oraz zaznajamianie z kulturą polską, - przygotowanie uczniów do egzaminów państwowych z języka polskiego jako drugiego na poziomie gimnazjalnym oraz maturalnym. Celem szkoły jest także integracja środowiska miejscowej Polonii zamieszkałej w Bristolu i okolicach, pomoc w zaadoptowaniu się nowo przybyłym emigrantom z Polski do warunków życia w UK a przede wszystkim wsparcie dzieci emigrantów w tym zakresie.

Ilość uczniów: 332 (w wieku od 3 do 18 lat)
Ilość nauczycieli: 14 (dodatkowo 14 asystentów/pomocników klasowych)
Kadra zarządzająca: 3
Strona www: http://www.issb.info/