Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels

Associació Cultural Escuela Polaca (Stowarzyszenie Kulturalne Szkoła Polska) jest organizacją non profit założoną w 2000 roku przez Polaków rezydujących w Katalonii. W ramach stowarzyszenia działają 4 szkoły - Szkoła Polska w Barcelonie (od października 2002), w Tarragonie (od października 2014) w Gironie (od września 2016) i Castelldefels (od stycznia 2019). Organizacyjnie wszystkie szkoły działają pod nazwą Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels. Szkoła prowadzi swoją działalność edukacyjną wśród Polonii i Polaków zamieszkałych na terenie Katalonii, uczniami szkoły są też dzieci urodzone ze związków, bądź w rodzinach polsko-katalońskich, dla których język polski jest drugim językiem. Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels realizuje program edukacyjno-kulturalny dla dzieci polonijnych w Katalonii. Uczy dzieci języka polskiego jako obcego, historii i kultury Polski oraz tradycji i zwyczajów polskich. Sukcesem szkoły jest podtrzymywanie znajomości języka i kultury polskiej wśród Polaków i osób polskiego pochodzenia z terenów Katalonii. Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i Gironie zapewnia możliwość nauki języka i towarzyszącego mu przekazu wiedzy o Polsce oraz utrwala tożsamość etniczną i dziedzictwo kulturowe. Innym ważnym elementem prowadzonej polonijnej działalności edukacyjnej przez szkołę jest zacieśnienie więzi i integracja grupy obywateli Polskich mieszkających na terenie Katalonii.


Ilość uczniów w placówce: 160
Kadra pedagogiczna: 17
Kadra zarządzająca: 3
Zajęcia w szkołach odbywają się w systemie weekendowym (głównie w soboty).

Cele bezpośrednie działalności Associacio Cultural Escuela Polaca:
Głównym celem jest organizacja lekcji/zajęć pogłębiających polską tożsamość kulturową i nauka języka polskiego oraz dostarczenie uczniom kompetencji (zwłaszcza językowych) jako narzędzia niezbędnego w procesie dalszego poznawania literatury, historii i kultury polskiej. Nabyte umiejętności są użyteczne w życiu codziennym, sprawiają, że uczniowie szybciej się integrują w środowisku wielokulturowym z poczuciem własnej wartości. Poza tym proces komunikacji między dziećmi i rodzicami oraz rodziną w Polsce jest łatwiejszy. Celem stowarzyszenia jest również wyposażenie uczniów w niezbędne kompetencje umożliwiające podjęcie późniejszej nauki/studiów przez absolwentów szkół w Polsce.

 Film o szkole: